Logo
46-100 Namysłów, ul. Rynek 32/9 - Ratusz I p.
tel.: 77 410 15 53, 606 146 484
 

Zakres usług notarialnych


Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Agnieszka Wróbel-Terlecka dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • daty okazania dokumentu
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Za wykonane czynności notarialne notariusz w Namysłowie pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.